Indien u als verwijzer een kind, jongere of gezin wilt aanmelden voor een hulpverleningstraject of omgangstraject bij Het SamenHuis, kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor. Dit kan zowel telefonisch (050 3059200) als via de mail (info@cbphetsamenhuis.nl).

Bij de administratie zullen ze uw gegevens noteren en doorgeven aan ons behandelteam. Daarna wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen door een gedragswetenschapper om met u de casus door te nemen. Dit noemen wij het ‘screeningsgesprek’, waarbij de verwijzer en de gedragswetenschapper met elkaar afstemmen welke hulpvraag er precies ligt en welke mogelijkheden Het SamenHuis heeft om de benodigde zorg te kunnen leveren. Wanneer er blijkt dat er geschikte mogelijkheden zijn, wordt daarna met het kind, de jongere en/of ouder(s) een intakegesprek gehouden. Tijdens het intakegesprek gaan we gezamenlijk dieper in op de hulpvraag en brengen we mogelijke beschermende en belemmerende factoren in de ontwikkeling van het kind, het functioneren van de ouder(s) en (gezins) omstandigheden in kaart. Op deze wijze kunnen we een goede afweging maken of wij op een verantwoorde manier kunnen bieden wat er nodig is. Na het intakegesprek brengt de Behandelcoördinator een advies uit of een traject binnen Het SamenHuis passend is en wat wij specifiek kunnen bieden. Wanneer iedereen het er mee eens is, kunnen we de start van het traject gaan voorbereiden en komt het kind, jongere, gezin in zorg bij Het SamenHuis.

Er wordt niemand uitgesloten van zorg. Echter, op moment dat onderstaande dreigt tijdens het hulpverlenerstraject of actueel is bij de start van het hulpverlenerstraject zal er multidisciplinair worden afgewogen of er toch niet sprake zou moeten zijn van uitsluiting;

  • Suiciderisico;
  • (Zwaar) intimiderend gedrag van client en /of naasten;
  • Automutilatie;
  • Actief middelengebruik;
  • (Zware) psychiatrische problematiek die opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis of kliniek vereist.

Wanneer bovenstaande criteria tot uiting komt tijdens het hulpverlenerstraject of actueel is tijdens de start van het hulpverlenerstraject beoordeeld de Behandelcoördinator in overleg met de Directie of dit een gegronde reden is tot weigering zorg.