Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening is gericht op gezinnen met kinderen die problemen ervaren in de opvoeding en/of het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Deze ervaren problemen hebben een grote weerslag op de woon- en leefsituatie van de gezinsleden of op het gezin als geheel. Te denken valt aan moeilijkheden in de omgang met elkaar, problemen bij een echtscheiding, agressie, spijbelen en meer. Ambulante hulpverlening is erop gericht het gezin en de gezinsleden te ondersteunen en te begeleiding bij het omgaan met deze problemen en hen zodanig te versterken dat zij hun eigen situatie kunnen veranderen. Hiermee kan voorkomen worden dan een jeugdige (tijdelijk) uit huis geplaatst zou moeten worden.

De werkwijze waar Het SamenHuis mee werkt is Signs of Safety. Dit is een oplossingsgerichte werkwijze die binnen de jeugdhulpverlening veel wordt toegepast. Het geeft een kader aan de bemoeienis van de jeugdzorgwerker en aan Het SamenHuis en is een eerlijke, respectvolle benadering die steeds de veiligheid van het kind en het gezin als uitgangspunt heeft. Door de vragende en vasthoudende benadering, werken we aan oplossingen die bij het gezin en hun netwerk passen.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is een speciale vorm van hulpverlenen die niet wordt gedaan vóór een gezin, maar mét een gezin. Het uitgangspunt van IAG is de eigen kracht van mensen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen en de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. De nadruk ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de kinderen. Daarbij kan uitbreiden van het sociale netwerk van betekenis zijn. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over psychische aandoeningen zoals ADHD, of een licht verstandelijke beperking) speelt een belangrijke rol.

Hoe?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling draait om het versterken van vaardigheden die al binnen het gezin aanwezig zijn, maar ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden. Verder kan het verbeteren van de veiligheid van kinderen binnen een gezin een aandachtspunt zijn. De hulpverlener en het gezin zoeken samen naar oplossingen. Ook de oorzaken van problemen worden aangepakt. Doordat ze nieuwe vaardigheden aanleren, krijgen ouders weer vertrouwen in de opvoeding van hun kind. Positieve zaken in het gezin worden versterkt, waardoor een kind (of de kinderen) zich weer veilig en goed kunnen ontwikkelen.

Voor wie?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is bestemd voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waar meerdere problemen spelen. Elk gezinslid wordt betrokken bij de hulp en dat geldt ook voor belangrijke personen uit de omgeving van het gezin.

Waar en welke hulp?

De hulpverlener van Het SamenHuis komt thuis bij het gezin thuis en bespreekt welke hulp nodig is. De hulp is ook gericht op taken en zaken waarmee het gezin problemen heeft en die de opvoeding van de kinderen in de weg staan. Voorbeelden zijn het huishouden, de financiën en contact met instanties Om het gezin daarin bij te staan, gaat de ambulant hulpverlener van het gezin meerdere keren per week bij het gezin langs.