Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening is gericht op gezinnen met kinderen die problemen ervaren in de opvoeding en/of het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Te denken valt aan moeilijkheden in de omgang met elkaar, problemen bij een echtscheiding, agressie, spijbelen en meer. Ambulante hulpverlening is erop gericht het gezin en de gezinsleden te ondersteunen en te begeleiding bij het omgaan met deze problemen en hen zodanig te versterken dat zij hun eigen situatie kunnen veranderen. Hiermee kan voorkomen worden dan een jeugdige (tijdelijk) uit huis geplaatst zou moeten worden.

De eerste weken van ambulante hulpverlening staan in teken van kennismaken met elkaar. In deze eerste fase maken we gebruik van een genogram (wie zijn jullie als gezin) en een sociocirkel (welke belangrijke mensen staan er om jullie heen). We brengen met elkaar de zorgen en krachten in kaart (framework) en spreken met elkaar over wat er nodig is. Vanuit daar komen we gezamenlijk tot doelen, doelen die gericht zijn op het versterken en bekrachtigen van eigen kracht en netwerk om het gezin heen. We richten ons op de stem van het kind, we maken gebruik van ‘de drie huizen’, daar waar nodig maken we samen met ouders een woord en beeld verhaal om kinderen meer uitleg te geven over wat er aan de hand is en wat er allemaal gebeurt. In het proces evalueren we met elkaar hoe het gaat, daar waar nodig passen we het plan aan en zoeken we naar manieren wat voor het gezin en het netwerk werkt!

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is een speciale vorm van hulpverlenen die niet wordt gedaan vóór een gezin, maar mét een gezin. Het uitgangspunt van IAG is de eigen kracht van mensen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen en de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. De nadruk ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de kinderen. Daarbij kan uitbreiden van het sociale netwerk van betekenis zijn. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over psychische aandoeningen zoals ADHD, of een licht verstandelijke beperking) speelt een belangrijke rol.

Hoe?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling draait om het versterken van vaardigheden die al binnen het gezin aanwezig zijn, maar ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden. Verder kan het verbeteren van de veiligheid van kinderen binnen een gezin een aandachtspunt zijn. De hulpverlener en het gezin zoeken samen naar oplossingen. Ook de oorzaken van problemen worden aangepakt. Doordat ze nieuwe vaardigheden aanleren, krijgen ouders weer vertrouwen in de opvoeding van hun kind. Positieve zaken in het gezin worden versterkt, waardoor een kind (of de kinderen) zich weer veilig en goed kunnen ontwikkelen.

Voor wie?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is bestemd voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waar meerdere problemen spelen. Elk gezinslid wordt betrokken bij de hulp en dat geldt ook voor belangrijke personen uit de omgeving van het gezin.

Waar en welke hulp?

De hulpverlener van Het SamenHuis komt thuis bij het gezin thuis en bespreekt welke hulp nodig is. De hulp is ook gericht op taken en zaken waarmee het gezin problemen heeft en die de opvoeding van de kinderen in de weg staan. Voorbeelden zijn het huishouden, de financiën en contact met instanties Om het gezin daarin bij te staan, gaat de ambulant hulpverlener van het gezin meerdere keren per week bij het gezin langs.