Diagnostiek

Onze missie is om ervoor te zorgen dat ieder kind veilig kan opgroeien en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouders wanneer zich complexe en meervoudige problemen voordoen. Als een lichte aanpak of ondersteuning niet (meer) werkt. Kunnen we er voor kiezen om intensieve en specialistische behandeling in te zetten.

Een voorbeeld:

Pieter is 8 jaar. Sinds een maand of twee gedraagt hij zich anders op school. Hij slaat andere kinderen, is brutaal tegen de leraar en kan zich moeilijk concentreren. De leraar informeert Pieters ouders. Via het wijkteam komen zij samen met Pieter bij Het SamenHuis. Ze vertellen dat Pieter zich thuis normaal gedraagt. Pieters vader vertelt over de leerproblemen die hij zelf als kind had en over de problemen die hij en de moeder van Pieter op dit moment in hun huwelijk ervaren. Om te achterhalen of de gedragsproblemen van Pieter met één van deze gegevens te maken hebben, willen ze hem laten onderzoeken. Als basis voor het onderzoek stellen de ouders, samen met de hulpverlener, een aantal vragen op.

Hoe gaat dit in zijn werk:

Voordat er onderzoek bij het kind start, vullen ouders en leerkrachten een vragenlijst in. Met behulp van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst, wordt een eerste indruk gevormd van het kind en de problemen die spelen. Daarna volgt een onderzoek dat bestaat uit:

 • een gesprek met het kind / de jongere
 • gesprek met de ouders
 • eventueel een observatie op school of spelobservatie of telefonisch interview met leerkracht
 • bij autisme meestal een test-onderzoek bij het kind
 • een adviesgesprek

Daarna volgt meestal een vorm van voorlichting voor ouders en kind (psycho-educatie) en – indien nodig – verdere behandeling of hulp thuis

Psycho-educatie / voorlichting

Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Bij psycho-educatie geeft een behandelaar aan een cliënt informatie over een specifiek, psychisch probleem, zoals bijvoorbeeld angst, depressie of autisme. Er wordt advies gegeven over hoe een cliënt – maar ook diens partner, familieleden, vrienden of kennissen – het beste met het probleem van de cliënt om kunnen gaan. Psycho-educatie geeft zowel de cliënt, als belangrijke anderen in de buurt van de cliënt handvatten, die meehelpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat inzicht en meer begrip.

Voorbeeld:

 • wat er precies met de cliënt aan de hand is
 • welke kenmerken heeft het psychische probleem
 • welke (psychische en sociale) gevolgen heeft het probleem of kan hebben
 • wat er eventueel aan het probleem te doen is
 • hoe de cliënt en de omgeving het beste met het probleem om kunnen gaan
 • Voor wie en hoe lang?

Bij welke problemen?

Psycho-educatie wordt bij veel psychische problemen ingezet. Onder andere bij ADHD, autisme, angst, depressie, eetproblemen, psychose en trauma.

Psychologisch onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeksvragen nemen we bijvoorbeeld een intelligentietest af, of meten we de aandachtvaardigheid. Maar we kunnen ook een combinatie van onderzoekmethoden inzetten. Soms blijkt dat het kind het meeste baat heeft bij onderzoek door een psychiater. In dat geval achterhaalt deze door middel van gesprekjes en spelletjes de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarna kunnen we eventuele vervolgbehandeling inzetten.

De onderzoeken brengen de sterke en kwetsbare kanten van het kind in beeld. Aan de hand van een gedegen inventarisatie vindt een adviesgesprek met de ouders plaats over eventuele behandeling. Kinderen mogen zelf altijd bij dat gesprek aanwezig zijn.

Het SamenHuis biedt deskundige diagnostiek en (ambulante) hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0 – 23 jaar) én hun gezinnen. Deskundige medewerkers van Het SamenHuis kunnen u verder helpen bij allerlei klachten met betrekking tot psychische en opvoedproblemen.

Klachten kunnen zich voordoen op bijvoorbeeld het gebied van gedrag en concentratie (ADHD of ADD), autisme, depressie, agressie en ontwikkeling.

Als er iets met een kind (of jongere) is, willen ouders (en kind of jongere zélf), natuurlijk zo snel mogelijk weten wát er precies aan de hand is. Het SamenHuis biedt diagnostiek ADHD/ASS. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag “wat is er met mijn kind aan de hand?”.

Welke typen onderzoek biedt Het SamenHuis?

 • Het SamenHuis biedt verschillende onderzoeksmethoden
 • Psychologisch onderzoek
 • Observatieonderzoek
 • Anamnesegesprekken met de ouders over de ontwikkeling van het kind
 • Interview met ouders over de opvoeding
 • Observatie van het kind in hun dagelijkse omgeving
 • Gezinsgesprek