We werken in de basis volgens de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (jgz richtlijnen van het Nederlands centrum Jeugdgezondheid) en hanteren de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Ons zorgaanbod bevat daarnaast elementen uit de zienswijze van de IMH: Infant Mental Health.

Signs of Safety

De methode waar Het Samenhuis in de basis mee werkt is Signs of Safety. Dit is een oplossingsgerichte werkwijze die binnen de jeugdhulpverlening veel wordt toegepast. Het geeft een kader aan de bemoeienis van de hulpverlener en aan Het Samenhuis. Het is een eerlijke, respectvolle benadering die steeds de veiligheid van het kind en het gezin als uitgangspunt heeft. Door de vragende en vasthoudende benadering, werken we aan oplossingen die bij het gezin én hun netwerk passen. Ons Samenwerkingsplan is opgebouwd en uitgewerkt vanuit de Signs of Safety methodiek. We bieden een gefaseerd traject aan waarin in 4 fases systematisch wordt gewerkt aan het versterken van (de opvoedvaardigheden van) het gezin en het netwerk rond het gezin, de rust en structuur in het gezin, het herstellen van de opvoedrelatie tussen ouders/opvoeders en kind, het doorbreken van disfunctionele patronen in het gezin, het aanspreken van het gezonde gedrag van gezin en kind, het aanleren van gezond gedrag en het voorkomen van verdere problematiek. Gedurende het traject wordt de verwijzer nauw betrokken. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd met alle betrokkenen. Na afloop van het verblijf in het Samenhuis bieden wij een (afgebakend) ambulant vervolgtraject en /of intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)

Ouder- en kindzorg

Gezinsfuntioneren en opvoedcompetenties worden in kaart gebracht. Hiervoor maken we gebruik van ons observatiesysteem op de groep en van de afname van gestandaardiseerde vragenlijsten, zoals de afname van de GVL (Gezinsvragenlijst; J.D. Van der Ploeg & Scholte,2008). Ouder- en kindzorg bestaat daarnaast uit het in kaart brengen van de ouder- Kindrelatie (hechting) en het geven van voorlichting (Psycho educatie) over hechting en trauma.

Basic trust behandeling; Om opvoedvaardigheden te versterken bieden we naast de dagelijkse begeleidingsmomenten ook een op maat behandeltraject aan gericht op het versterken van de Basic Trust methode. Basic Trust is er op gericht om aan te sluiten bij wat al goed lukt en die bestaande vaardigheden sterker te maken. Met behulp van Basic Trust kunnen de positieve interactiemomenten tussen ouder en kind vergroot worden.

Individuele diagnostiek en behandeling voor het kind; Het kan zijn dat het kind een trauma heeft opgelopen door het meemaken van nare, beangstigende situaties waar het in het hier-en-nu nog steeds last van heeft in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan zich uiten in allerlei gedrags- en of aanpassingsmoeilijkheden. Het is dan belangrijk dat er aandacht komt voor wat het kind angstig heeft gemaakt, en hier woorden aan te geven. Dit doen we door middel van het woord & Beeld verhaal (Signs of Safety). Ook kunnen we behandeling bieden aan kinderen om nare herinneringen te kunnen verwerken. Hiervoor bieden we traumabehandeling (EMDR). Ook voor kinderen bij wie er trauma is onstaan op een leeftijd dat het kind nog geen taal tot zijn/haar beschikking had (EMDR bij pre-verbaal trauma). Of behandeling helpend en mogelijk is binnen het behandeltraject zullen we met elkaar zorgvuldig afwegen en bespreken. Indien wenselijk kan het ook voor kinderen (>6 jaar)

Zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van de ouder

Individuele diagnostiek en behandeling; Door het meemaken van negatieve levensgebeurtenissen kan het zijn dat de ouder klachten heeft ontwikkeld, Bijvoorbeeld in de manier hoe er met stressvolle gebeurtenissen wordt omgegaan (coping), psychische klachten of persoonlijkheidsproblematiek een rol speelt in het functioneren en/of dat de ouder moeite heeft om met verschillende emoties en problemen om te gaan waar hij of zij voorstaat. Ook kan het zijn dat de ouder trauma’s heeft opgelopen. Hiervoor bieden wij tijdens het verblijf in het Ouder en Kind huis als dat passend en/of wenselijk is individuele diagnostiek en behandeling. Diagnostiek kan bestaan uit afname van intelligentie onderzoek, in kaart brengen van het zelfredzaamheidsniveau en (indicatie) persoonlijkheidsonderzoek. Behandeling kan bestaan uit het opstellen van een signaleringsplan/ stress- regulatieplan, individuele psychtherapie, traumatherapie (EMDR) of uit ondersteunende (steunende, structerende) gesprekken met een gedragswetenschapper, gz- psycholoog of psychotherapeut, afhankelijk van de vraag.

Groepsgerichte schematherapie (Helpers & Helden protocol); Ook bieden we standaard een groepsbehandeling aan. In de behandeling kan de ouder leren wat zijn/haar behoeftes zijn en leren op een gezonde manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderd niet alleen het gedrag maar ook gedachtes en gevoelens. Dit heeft een positieve invloed op de weerbaarheid en stressregulatie.