Omgangshuis

“Het Omgangshuis in Sappemeer biedt verwijzers de mogelijkheid om een omgangs (regeling) tussen ouder en kind te laten plaatsvinden op een neutrale locatie.

Het is daarbij mogelijk om de omgang als verwijzer zelf te begeleiden of om de omgang te laten begeleiden door een SKJ-geregistreerde hulpverlener van Het SamenHuis. Dit wordt met een Gedragswetenschapper afgestemd tijdens het screeningsgesprek naar aanleiding van de aanmelding bij Het SamenHuis.

Begeleide omgang door Het SamenHuis
Per casus verschillen de doelen en de frequentie van de omgang, evenals de duur van de begeleiding. Hier worden specifieke afspraken over gemaakt tijdens het screenings- en intakegesprek.

Een omgang in het Omgangshuis is gericht op het opbouwen of in stand houden van de ouder-kindrelatie. Tijdens de omgangen worden bijvoorbeeld de mogelijkheden van de ouder(s) ten aanzien van de opvoeding van het kind inzichtelijk gemaakt. In sommige gevallen is het doel enkel het onderhouden van contact tussen ouder en kind.

De omgang wordt geobserveerd en gerapporteerd door de hulpverlener die ook in dezelfde ruimte aanwezig is óf (desgewenst) vanuit een kantoor voorzien van een spiegelraam grenzend aan de woonkamer en speelkamer. Hier wordt in samenspraak met ouder en verwijzer afspraken over gemaakt. Indien gevraagd kan er na het omgangsmoment een nabespreking plaatsvinden met ouder en/of verwijzer.

Naast het Omgangshuis bevindt zich ook het jongerenverblijf van Het SamenHuis.

Indien blijkt dat een omgangstraject de hulpvraag onvoldoende dekt, is het mogelijk om het traject om te zetten naar een ambulant hulpverleningstraject binnen Het SamenHuis. Mocht deze situatie zich voordoen, wordt er een nieuw intakegesprek gevoerd om te inventariseren wat de in die situatie nodig is.”