Onderwijs

Kinderen en jongeren met gedragsproblemen ondervinden vaak problemen op school. Gedragsproblemen kunnen een belemmering vormen voor het onderwijsproces en kunnen leiden tot minder goede onderwijsresultaten. Hierdoor is het risico op schoolverzuim en schooluitval bij jeugdigen met gedragsproblemen groter dan bij jeugdigen zonder deze problemen. Succes op school geeft jeugdigen op korte en lange termijn een gunstig perspectief.

Doel: 

  • schooluitval voorkomen
  • problemen bij jongeren en hun gezin vroegtijdig op school en thuis op te pakken.
  • Leerlingen op de school van herkomst te houden
  • Thuis en op school ondersteuning te bieden
  • Intensieve begeleiding te bieden aan langdurige thuiszitters
  • Langdurige thuiszitters naar het onderwijs terug te leiden

Hoe?

Bij complexe psychosociale problemen werkt Het SamenHuis samen met scholen en andere professionals samen om leerlingen met problemen snel en adequaat te helpen. Leraren zijn belangrijke signaleerders over de problematiek bij jeugdigen. Goede samenwerking tussen de school en hulpverlening voorkomt escalatie van problemen met en van leerlingen.

Samen met de jeugdige, de ouders en het onderwijs, wordt er een ontwikkelingsperspectief gerealiseerd, waarbij de schoolloopbaan van de leerling wordt bevorderd door middel van een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis, zodat de jeugdige een startkwalificatie behaalt of een diploma Entree.

Wat doen we?

We nemen deel aan een meerpartijenoverleg. Om schoolverzuim tegen te gaan is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen van belang. Op deze manier kan de begeleiding snel en efficiënt worden ingericht waardoor de jongere een goed vangnet heeft dat niet de ruimte geven om ertussendoor te glippen.

Wake up Service

Kinderen die te weinig of niet naar school gaan hebben in veel gevallen opstartproblemen. Om ervoor te zorgen dat deze drempel overwonnen wordt is het mogelijk dat er iemand van de “wake-up service” de jongere wakker maakt en zorgt dat hij naar school gaat. Concreet betekent dit dat de jongere begeleid opstaat en zo naar school gaat. Hierin zijn verschillende mogelijkheden bespreekbaar. Deze vorm van begeleiding zetten we soms in om iets te doorbreken en ouders te helpen om de regie terug te geven die ze soms zijn kwijt geraakt.

Huiswerkbegeleiding

Omdat er bij schoolverzuim vaak sprake is van leerachterstand moeten er na terugkeer op school onderdelen worden ingehaald. Om ervoor te zorgen dat de jongere niet wordt overvraagd bieden wij

huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding is tweeledig. Enerzijds is er ruimte voor extra instructie en uitleg, anderzijds is er aandacht voor het ‘leren leren’. Agenda gebruik, plannen en organiseren is een belangrijk onderdeel voor een succesvolle schoolgang. Samen met de jongere en ouders zullen we hier mee aan de slag gaan.

Betrokkenen tijdens het meerpartijenoverleg: – De jongere zelf; – Ouders; – Mentor; – Ondersteuningscoördinator; – Leerplichtambtenaar; – Ambulant begeleider vanuit Het SamenHuis.

Coaching gesprekken met de jongere

Naast een eventuele behoefte aan huiswerkbegeleiding is een coaching gesprek bedoelt om samen met de jongere te kijken naar het proces. Wat gaat er goed binnen het traject, waar zitten nog moeilijkheden en hoe anticiperen we hierop. Het ontwikkelen van een positief (zelf)beeld, zelfvertrouwen en zelfreflectie is hierin een belangrijk onderdeel. In deze gesprekken wordt de jongere op een laagdrempelige manier de mogelijkheid geboden om zijn mening en gevoelens te delen.

Onderwijsdeskundigheid vanuit het SamenHuis

Bij het SamenHuis is veel expertise op het gebied van onderwijs. De begeleider van Het SamenHuis zal er zorg voor dragen dat de onderlinge informatie-uitwisseling goed op gang gehouden zal worden. Daarbij kunnen ouders ondersteund worden in het maken van eventuele schoolkeuzes en kan de begeleider uitleg geven over wat welk traject precies inhoud. De communicatielijnen zijn kort, waardoor er laagdrempelig en efficiënt met elkaar gecommuniceerd kan worden.