CBP Het Samenhuis heeft óók een ouder en Kind Huis. Dit is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Wij kiezen ervoor om de ouder(s) ook op te nemen in het traject en kiezen hierbij voor een gezin(s)/ systemische benadering/ behandeling.

De behandeling biedt ondersteuning bij de opvoedproblemen die het gezin/ de opvoeders ervaren, ook kan sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden. De behandeling bestaat onder meer uitindividuele en gezinsgesprekken op locatie en groepsbijeenkomsten, al dan niet samen met een aantal andere gezinnen. Er wordt nauw samengewerkt met andere belangrijke derden vanuit het formele en informele netwerk.

Veelal worden kinderen (met ouder(s) geplaatst waarbij een uithuisplaatsing wordt overwogen of al heeft plaatsgevonden. Het verblijf ondersteunt de aanmelder om te komen tot zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind of de kinderen in het gezin.

Het samen met jeugdige/ ouders (en/of wettelijke vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan. Het betreft en verblijfsgroep met 24 uurs toezicht en intensieve begeleiding en waar nodig (intensieve) behandeling op maat.

Ouder(s) worden actief betrokken in het proces. Veelal wordt de moeder met het kind opgenomen. Of worden beide ouders opgenomen met het kind. Maar ook vader en kind (eren) kunnen worden opgenomen. De behandeling is gericht op het versterken van ( de opvoedvaardigheden van ) het gezin en het netwerk rond het gezin, de rust en structuur in het gezin, het herstellen van de opvoedrelatie tussen ouders/ opvoeders en kind, het doorbreken van disfunctionele patronen in het gezin, het aanspreken van het gezonde gedrag van gezin en kind, het aanleren van gezond gedrag en het voorkomen van verdere problematiek.

Ouderschapsbeoordeling Wij leveren in het Ouder en Kind Huis specialistische zorg voor de doelgroep gezinnen met complexe problemen. Dit betreffen kinderen van 0-12 jaar, gemiddelde leeftijd (o-4 jaar) die opgroeien in een opvoedomgeving waar gezond en veilig opgroeien onder druk staat doordat er in het gezin spraken is van meervoudige en complexe problemen. Veilig opgroeien van het kind staat vanwege de complexe en meervoudige problemen acuut of structureel onder druk, leidend tot blootstelling aan bijvoorbeeld huiselijk geweld/ partner geweld, mishandeling, lichamelijke of emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik. Primair staat de veiligheid van het kind bij het opgroeien centraal. De centrale ondersteuningsvraag van het kind betreft altijd het met ouders en betrokken netwerk (formeel en informeel) creëren van een opvoedingsomgeving die over een langere tijdsperiode van goede kwaliteit is, zodat het kind optimale kansen voor zijn/ of haar ontwikkeling krijgt.

Leidend in het uitvoeren van de ouderschapsbeoordeling is het ‘best interest of the child’ model van goed genoeg ouderschap. (BIC-Model, Kalverboer en Zijlstra, 2006) beschreven in de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming: gezinnen  met meervoudige en complexe problemen (van der Steege et al, 2020). Uitgangspunt is dat het psychsociaal functioneren van een kind gerelateerd is aan de opvoedingsomgeving waarin het kind opgroeit. Binnen dit model observeren we de opvoedvaardigheden van de ouder(s), ten aanzien van in kunnen spelen op de basisbehoeften van het kind. De persoonlijke ontwikkeling van de ouder binnen de leefomstandigheden van het gezin/systeem zijn hierbij ook belangrijk. De ondersteuningvraag van het kind binnen de ouderschapsbeoordeling kan zo betrekking hebben op een combinatie van:

  1. Het versterken van de opvoedvaardigheden van de ouder;
  2. Gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de ouder;
  3. De persoonlijke ontwikkelingen van het kind;
  4. De kwaliteit van de ouder-kind interactie (hechting).